زيرفرايند مراجعه و ثبت نام و تحويل برگه های سهام مشمولان
 
 
گام اول : مراجعه مشمولان
الف- در گام اول مشمولاني كه شماره ملي و فراخوان سهام عدالت دريافت كرده اند همراه با مدارك اعلام شده در فراخوان به شركت هاي تعاوني عدالت شهرستاني مراجعه مي كنند.
ب- مراجعه همه افراد رشيد (18 سال و بالاتر) مشمول طرح ضروري است و در مورد افراد صغير ، مراجعه سرپرست آنها همراه با مدارك مربوط كافي است.
گام دوم: دريافت مدارك و تطبيق مشخصات
در اين گام مسئولين تعاوني با دريافت برگه فراخوان و فتوكپي از تمام صفحات شناسنامه مشمولان، مشخصات مندرج در برگه فراخوان را با اصل شناسنامه تطبيق مي نمايند و فتوكپي دريافتي را در پرونده عضويت مشمول در تعاوني بايگاني مي كنند.
گام سوم: تكميل رايانه اي ثبت نام مشمول
الف- تعاوني مي بايست به هنگام مراجعه فرد مشمول، فرم اطلاعات و پذيرش عضويت مشمولان را كه در نرم افزار تعبيه شده است به صورت رايانه اي تكميل نموده و سه نسخه از چاپ   رايانه اي آن را به امضاء و اثر انگشت مشمول برساند و يك نسخه از آن را به فرد مشمول تحويل و نسخه ديگري از آن را در پرونده عضويت مشمول بايگاني نمايد.
ب- تعاوني بايد برگه تعهد نامه مشمول را كه حاوي اين مطلب است كه تعهد مي نمايد كه به طور كامل مشمول تعاريف مندرج در ماده يك دستورالعمل فرايند شناسايي و تأييد نهايي مشمولان مرحله اول واگذاري سهام عدالت مصوب جلسه مورخ 20/1/1385 ستاد مركزي توزيع سهام عدالت بوده و در صورت اثبات عدم تطبيق با اين تعاريف و احراز تقلب ، كليه حقوق ناشي از دريافت سهام عدالت را از خود سلب مي نمايد، تكميل نموده و در پرونده عضويت مشمول در تعاوني بايگاني كند.
گام آخر: ارسال مدارك به دبيرخانه ستاد استاني
در اين گام، تعاوني برگه هاي فراخوان و برگه هاي پذيرش عضويت جمع آوري شده مشمولان را به دبيرخانه ستاد استاني ارسال مي نمايد.

تعداد بازديد از اين صفحه :

169258

     تعداد بازديدکنندگان امروز سایت :

2365

     تعداد کل بازديدکنندگان سایت :

9211697
 

Copyright © 2014 - Iranian Privatization Organization . All rights reserved   
Administrator . Designer. Support