واگذاري و تخصيص سهام عدالت


پس از شناسايي مشمولان مراحل مختلف طرح توزيع سهام عدالت و مشخص شدن ميزان سهام دريافتي هر شخص، شرکت هاي تعاوني عدالت شهرستاني در کشور با حداقل سرمايه اسمي لازم توسط چند نفر از مشمولان به عنوان هيئت موسس تأسيس شده اند. در حقيقت يک تعاوني شهرستاني با ترکيب سهامداري مشمولان مراحل مختلف در چارچوب اساسنامه نمونه متحدالشکلي که وزارت تعاون تهيه نموده است ايجاد گرديده و مشمولان هر مرحله نيز به تدريج و از طريق تکميل فرم هاي لازم به عضويت آن در مي‌آيند. پس از آماده سازي و احصاء کامل کليه اسامي هر مرحله از مشمولان به تفکيک تعاوني هاي هر شهرستان، اسامي مورد نظر به عنوان سهامداران تعاوني تلقي مي شوند. از سويي هيئت موسس شرکت هاي سرمايه گذاري استاني مرکب از شرکتهاي تعاوني عدالت‌ شهرستاني تاسيس شده در هر استان تعيين و مبادرت به تاسيس يک شرکت سرمايه گذاري استاني (سهامي خاص) با حداقل سرمايه اسمي به نسبت مشمولان هر تعاوني نموده اند.
اساسنامه تيپ اين شرکتها نيز توسط ستاد مرکزي سهام عدالت تصويب شده و در اختيار موسسين قرار گرفته و در تاسيس اين شرکتها مورد استفاده است.

تعداد بازديد از اين صفحه :

106478

     تعداد بازديدکنندگان امروز سایت :

678

     تعداد کل بازديدکنندگان سایت :

9215652
 

Copyright © 2014 - Iranian Privatization Organization . All rights reserved   
Administrator . Designer. Support